Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti Aquaunion, s. r. o.

PRVÁ ČASŤ


Predmet úpravy a pojmy
 
Predmet a účel úpravy
 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) obchodnej spoločnosti Aquaunion, s. r. o., so sídlom Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 52 953 980, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 145040/B (ďalej len „Predávajúci“), bližšie upravujú vzájomné práva a povinnosti Predávajúceho a klienta – spotrebiteľa ako kupujúceho (ďalej len „Kupujúci“), vznikajúce pri predaji tovarov.
 • Tieto VOP sú Predávajúcim vydané v súlade s § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení.
 • Predávajúci je právnickou osobou podnikajúcou v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu, ako aj predaja tovaru prostredníctvom e-shopu. Snahou Predávajúceho je, aby VOP tvorili stabilný podklad pre vzájomné vzťahy medzi Predávajúcim a jeho Kupujúcimi v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.
 • K predaju tovaru Kupujúcemu dochádza na základe osobitnej zmluvy (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorú Predávajúci a Kupujúci uzatvárajú v súlade s podmienkami týchto VOP. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Predmetom Zmluvy je predaj tovaru Kupujúcemu, prostredníctvom e-shopu Predávajúceho, a to za dohodnutú cenu.
 • Účelom týchto VOP je stanoviť základný rámec práv a povinností Predávajúceho a Kupujúceho (spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) v súvislosti s predajom tovaru.
 • Záujmom Predávajúceho je, aby si každý Kupujúci tieto VOP pred uzatvorením Zmluvy dôkladne prečítal a aby sa oboznámil s jednotlivými ustanoveniami VOP. V prípade otázok je Predávajúci pripravený Kupujúci nejasné ustanovenia VOP kedykoľvek objasniť. Pokiaľ Kupujúci bude považovať niektoré ustanovenie VOP za neurčité alebo nejasné, a nepožiada včas Predávajúceho o výklad, budú sa tieto VOP vykladať v prospech Predávajúceho.
 • Zmluvné strany berú na vedomie, že cieľom týchto VOP nie je úprava ustanovení, ktoré by Kupujúci nemohol očakávať, ani úprava jednostranných – pre Kupujúceho výslovne nevýhodných ustanovení. Jednotlivé ustanovenia VOP vychádzajú z doterajších skúseností Predávajúceho, pričom VOP boli vypracované so zámerom, aby:
 • Kupujúci a Predávajúci pri plnení Zmluvy a týchto VOP jednoznačne poznali svoje práva a povinnosti a v súlade s nimi plnili svoje záväzky;
 • Zmluvná strana nebola poškodená neodôvodnenou požiadavkou druhej Zmluvnej strany, ktorá vznikne pri plnení Zmluvy a týchto VOP a Predávajúci mohol svoje služby štandardizovať a zlepšovať a na základe toho zvyšovať ich kvalitu a znižovať ich cenu.
Pojmy
 • Za účelom bližšej špecifikácie vzájomných vzťahov na základe Zmluvy a týchto VOP sa Zmluvné strany dohodli na vymedzení niektorých pojmov, ktorých význam bude bližšie špecifikovaný v týchto VOP. Nasledujúce termíny použité v týchto VOP s veľkým začiatočným písmenom budú mať význam určený v týchto VOP.
 • Predávajúci je obchodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá zabezpečovaním predaja tovaru prostredníctvom svojich zamestnancov a svojho internetového obchodu (e-shopu).
 • Kupujúci je osoba, ktorá je priamym adresátom predaja Tovaru, najmä prostredníctvom e-shopu Predávajúceho, na základe osobitnej kúpnej Zmluvy uzatváranej na diaľku.
 • Zmluvná strana je Predávajúci a Kupujúci; spoločne označovaní ako Zmluvné strany.
 • Zmluva je Zmluva so Spotrebiteľom (Kupujúcim).
 • E-shop je internetový obchod Predávajúceho prevádzkovaný na webovej adrese: www.aquaunion.eu.

DRUHÁ ČASŤ

PREDAJ TOVARU KUPUJÚCEMU-SPOTREBITEĽOVI 
uzatvorenie zmluvy
 • Zmluva so spotrebiteľom – Kupujúcim, sa uzatvára na diaľku, elektronicky, prostredníctvom e-shopu Predávajúceho.
 • Kontaktným miestom a kontaktnými údajmi Predávajúceho na odstúpenie od Zmluvy, práva vzniknuté v súvislosti s vadným plnením (reklamácie tovaru), výmenu tovaru a spracovávanie objednávky je:

Aquaunion, s. r. o.,
Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov
e-mail: info@aquaunion.eu
telefón: +421 800 500 800

 • Informácie o tovare vrátane ceny tovaru sú uvedené v katalógu e-shopu. Ceny tovaru zahŕňajú daň z pridanej hodnoty, všetky súvisiace poplatky a náklady s výnimkou dopravy (ktorej cena sa uvádza osobitne). Ceny tovaru zostávajú v platnosti, pokiaľ sú zobrazené v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
 • Všetky prezentácie Tovaru zaradené do katalógu e-shopu majú informatívny charakter. Drobné odlišnosti vo vlastnostiach a vzhľade Tovaru medzi Tovarom uvedeným v katalógu e-shopu a skutočne dodaným tovarom, ktoré nemenia celkové vlastnosti Tovaru a ani nezhoršujú jeho kvalitu, sa nepovažujú za vady Tovaru.
 • Náklady, ktoré vzniknú Kupujúcemu pri používaní prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzavretím Zmluvy (náklady na pripojenie k internetu, náklady na telefónne hovory) znáša sám Kupujúci.
 • Kupujúci objednáva Tovar vyplnením objednávkového formulára prostredníctvom e-shopu Predávajúceho. Pri objednávke si Kupujúci vyberie tovar, počet položiek, spôsob platby a dodania. Pred objednávkou je Kupujúci oprávnený skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré uviedol v objednávke. Kupujúci odošle objednávku Predávajúcemu kliknutím na „Dokončiť objednávku s povinnosťou platby“. Podmienkou platnosti objednávky je vyplniť všetky požadované informácie v objednávkovom formulári a potvrdiť, že Kupujúci sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami v dostatočnom časovom predstihu.
 • Ihneď po prijatí objednávky Predávajúci zašle Kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu zadanú v objednávke. Týmto potvrdením sa zmluva považuje za uzavretú.
 • V prípade, že Predávajúci nemôže splniť ktorúkoľvek z požiadaviek uvedených v objednávke, zašle Predávajúci upravenú ponuku na e-mailovú adresu Kupujúceho. Upravená ponuka sa považuje za nový návrh Zmluvy a Zmluva sa v takom prípade uzavrie keď Kupujúci potvrdí prijatie ponuky Predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu.
 • Všetky objednávky prijaté Predávajúcim sú záväzné. Kupujúci dostane oznámenie o prijatí objednávky od Predávajúceho spolu s faktúrou automaticky na jeho email bezodkladne po odoslaní objednávky.
 • V prípade zjavnej technickej chyby zo strany Predávajúceho v cene tovaru v e-shope alebo počas procesu objednávania nie je Predávajúci povinný dodať tovar Kupujúcemu za túto zjavne nesprávnu cenu, aj keď Kupujúci obdržal od Predávajúceho automatické prijatie objednávky v súlade s týmito obchodnými podmienkami. Predávajúci bezodkladne informuje Kupujúceho o chybe a zašle mu upravenú ponuku na jeho e-mailovú adresu. Opravená ponuka sa považuje za nový návrh Zmluvy, ktorá sa v tomto prípade uzatvára potvrdením o prijatí ponuky Kupujúcim na e-mailovú adresu Predávajúceho.


platobné podmienky a dodanie tovaru

Ceny sú uvádzané bez DPH. Cenu Tovaru a akékoľvek náklady spojené s dodaním Tovaru môže Kupujúci zaplatiť týmito spôsobmi:

 • bezhotovostne prevodom na účet Predávajúceho prostredníctvom platobnej brány GoPay;
 • bezhotovostne prevodom na účet Predávajúceho prostredníctvom platobnej brány Paypal;
 • (dobierka, a pod.) …
 • Kupujúci je povinný spolu s kúpnou cenou zaplatiť Predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním Tovaru v celkovej výške uvedenej v e-shope Predávajúceho. Celkovú sumu týchto nákladov vyčísluje Predávajúci pri objednávaní Tovaru a táto cena sa pripočíta k celkovej cene Tovaru.
 • V prípade platby prostredníctvom platobnej brány sa Kupujúci riadi pokynmi príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
 • Tovar sa dodáva Kupujúcemu na ním uvedenú adresu. Spôsob doručenia sa volí pri objednávaní Tovaru. V prípade, že z dôvodov na strane Kupujúceho je potrebné Tovar dodať opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním Tovaru alebo náklady spojené s inými spôsobmi doručenia.
 • Po prevzatí Tovaru od prepravcu je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť balenia Tovaru a v prípade akýchkoľvek nedostatkov ich bezodkladne oznámiť prepravcovi. Ak sa zistí, že obal Tovaru je akýmkoľvek spôsobom poškodený, nemusí Kupujúci zásielku prevziať.
 • Predávajúci vystaví Kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad sa posiela v elektronickej podobe na e-mailovú adresu Kupujúceho. V prípade, ak Kupujúci bude požadovať listinné vyhotovenie faktúry, je povinný požiadať o to Predávajúceho bezodkladne po odoslaní objednávky emailom na emailovej adrese Predávajúceho.
 • Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru zaplatením celej kúpnej ceny Tovaru vrátane nákladov na doručenie a prevzatím Tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie alebo zničenie Tovaru prechádza na Kupujúceho v okamihu prevzatia Tovaru alebo v okamihu, keď bol Kupujúci povinný Tovar prevziať, ale neurobil tak v rozpore so Zmluvou ani do 3 dní odo dňa, keď mu bol Tovar prvýkrát doručovaný.
 • Kupujúci má právo od Zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od Zmluvy je 14 dní:
 • odo dňa prevzatia Tovaru,
 • odo dňa prijatia poslednej dodávky Tovaru, ak zmluva zahŕňa niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí.
 • Kupujúci nemôže odstúpiť od Zmluvy:
 • pri dodávke Tovaru, ktorý bol upravený na želanie Kupujúceho, Tovaru šitého na mieru alebo Tovaru osobitne navrhnutého pre jedného Kupujúceho,
 • o dodávke Tovaru podliehajúceho skaze, ako aj Tovaru, ktorý bol vzhľadom na svoju povahu nezvratne zmiešaný s iným Tovarom,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • v ostatných prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy mimo priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.
 • Na dodržanie lehoty na odstúpenie od Zmluvy musí Kupujúci v lehote na odstúpenie od Zmluvy zaslať vyhlásenie o odstúpení od Zmluvy. Na odstúpenie od Zmluvy môže Kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. Odstúpenie od Zmluvy zašle Kupujúci na e-mailovú adresu Predávajúceho uvedenú v týchto VOP. Predávajúci bezodkladne potvrdí prijatie formulára Kupujúcemu.
 • Kupujúci, ktorý odstúpil od Zmluvy 4.8 týchto VOP, je povinný vrátiť Tovar Predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy. Náklady spojené s vrátením Tovaru znáša Kupujúci, a to aj v prípade, ak Tovar nemôže byť vrátený obvyklou poštovou prepravou.
 • Ak Kupujúci odstúpi od Zmluvy, vráti mu Predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní po odstúpení, všetky finančné prostriedky, vrátane nákladov na doručenie, a to rovnakým spôsobom, akým ich od neho prijal. Predávajúci vráti prijaté prostriedky iným spôsobom, iba ak s tým Kupujúci súhlasí. Predávajúci však nie je povinný vrátiť Kupujúcemu neúčelne vynaložené náklady na vrátenie Tovaru.
 • Ak Kupujúci odstúpi od Zmluvy, Predávajúci mu nie je povinný vrátiť prijaté prostriedky skôr, ako Kupujúci vráti Tovar alebo preukáže, že Tovar bol zaslaný Predávajúcemu. Kupujúci musí zároveň preukázať výšku nákladov spojených s vrátením Tovaru.
 • Tovar musí byť vrátený Predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a v pôvodnom obale. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať nárok na náhradu škody spôsobenej na Tovare proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 • Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru alebo vtedy, keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru zastavil výrobu alebo dovoz Tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje Kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti mu do 14 dní od oznámenia o odstúpení všetky prostriedky vrátane nákladov na doručenie.
Práva Kupujúceho z vadného plnenia
 • Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že Tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá najmä za to, že v čase, keď Kupujúci prevzal Tovar:
 • Tovar má vlastnosti dojednané Zmluvnými stranami a ak neexistuje takáto dohoda, tovar má vlastnosti opísané Predávajúcim,
 • Tovar je vhodný na účel stanovený Predávajúcim, alebo na ktorý sa Tovar tohto druhu zvyčajne používa,
 • Tovar zodpovedá kvalite alebo prevedeniu podľa dohodnutej vzorky alebo modelu, ak kvalita alebo prevedenie bolo stanovené podľa dohodnutej vzorky alebo modelu,
 • Tovar je dodaný v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a
 • Tovar spĺňa zákonné požiadavky.
 • Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u Tovaru, do dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia Tovaru. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na Tovar predávaný za nižšiu cenu kvôli známej vade, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena, na opotrebenie Tovaru spôsobené jeho bežným použitím, pri použitom Tovare sa nevzťahuje na vadu zodpovedajúcu stavu použitia alebo opotrebenia, ktorý Tovar mal, keď ho prevzal Kupujúci, alebo ktorý vyplýva z povahy Tovaru.
 • V prípade vady Tovaru môže Kupujúci uplatniť u Predávajúceho reklamáciu a požadovať:
 • ak je vada odstrániteľná:
 • bezplatné odstránenie vád tovaru,
 • výmenu tovaru za nový tovar,
 • ak sa nedá vada odstrániť:
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • odstúpenie od Zmluvy.
 • Kupujúci má právo od Zmluvy odstúpiť,
 • ak má Tovar vadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni správnemu použitiu veci ako bezchybnej veci,
 • ak nemôže riadne použiť Tovar z dôvodu opakovaného výskytu chyby alebo vád po oprave,
 • ak nemôže Tovar správne používať z dôvodu veľkého počtu vád.
 • Predávajúci je povinný reklamáciu akceptovať. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu u osoby určenej predávajúcim, t.j. u servisného partnera. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, korešpondenčná adresa servisného partnera pre reklamáciu Tovaru, výmenu tovaru a spracovanie objednávok je: Aquaunion, s. r. o., so sídlom: Galvaniho 7D, 821 04 Bratislava. Ak je sťažnosť Kupujúceho vybavená osobou určenou Predávajúcim, môže ju vybaviť iba odovzdaním opraveného Tovaru, inak sťažnosť postúpi Predávajúcemu. Predávajúci je povinný dať Kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy uplatnil svoje právo, aký je obsah reklamácie, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia opravy a jej trvania, alebo písomného zdôvodnenia zamietnutia reklamácie.
 • Ak Kupujúci uplatní reklamáciu, je Predávajúci alebo jeho oprávnený zamestnanec alebo určená osoba povinná poučiť Kupujúceho o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. O spôsobe vybavenia reklamácie rozhoduje vždy Predávajúci, okrem prípadu, ak takéto právo vyplýva Kupujúcemu z platných právnych predpisov. Vybavovanie reklamácie vrátane odstránenia vady nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Kupujúci má právo odstúpiť od Zmluvy alebo má právo vymeniť Tovar za nový Tovar.
 • Predávajúci informuje Kupujúceho o výsledku reklamácie písomnou formou najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Práva z vadného plnenia Kupujúcemu nepatria, ak pred zakúpením veci vedel, že Tovar je vadný, alebo ak vadu spôsobil sám Kupujúci.
 • V prípade oprávnenej reklamácie má Kupujúci právo na náhradu primerane vynaložených nákladov spojených s uplatnením reklamácie. Toto právo môže Kupujúci uplatniť u Predávajúceho do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.
 • Práva a povinnosti Zmluvných strán v prípade vadného plnenia sa riadia §§ 499 až 510, §§ 596 až 600 a §§ 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.
 • Zmluva sa štandardne uzatvára s osobou, ktorá je spotrebiteľom v zmysle § 2 písm. a) zákona 250/2007 Z.z o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania). Ak by Kupujúci takouto osobou nebol, na Zmluvu sa aplikujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 • Všeobecným orgánom štátneho trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa s celoslovenskou pôsobnosťou je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 17 331 927, ktorú je možné kontaktovať na nasledovnej adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese ars@soi.sk, alebo adr@soi.sk.
 • Tento článok 5 VOP sa zároveň považuje za reklamačný poriadok Predávajúceho.
Riešenie spotrebiteľských sporov
 • Všetky dojednania medzi Predávajúcim a Kupujúcim-Spotrebiteľom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený na Zmluve obsahuje medzinárodný prvok, Zmluvné strany sa dohodli, že vzťah sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tým nie sú dotknuté práva Kupujúceho podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • Predávajúci nie je viazaný žiadnymi kódexmi správania vo vzťahu ku Kupujúcemu v súlade s ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 • Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, akým Predávajúci vybavil jeho objednávku, alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo využiť alternatívne (mimosúdne) riešenie sporu, ak Predávajúci zamietol žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety, alebo ak mu neodpovedal do 30 dní od dátumu odoslania jeho žiadosti. Tým nie je dotknutá možnosť Kupujúceho obrátiť sa na súd.
 • Na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov vyplývajúcich zo Zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 17 331 927, ktorú je možné kontaktovať na nasledovnej adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese ars@soi.sk, alebo adr@soi.sk.

TRETIA ČASŤ

Spoloční ustanovenia

zmena zmluvy a vop

 • Tieto VOP sa uplatňujú na Zmluvy uzatvorené odo dňa ich účinnosti. Predávajúci si vyhradzuje právo VOP kedykoľvek jednostranne zmeniť. Zmenená verzia VOP sa uplatní na Zmluvy, ktoré budú uzatvorené po tejto zmene.
Výhrady Predávajúceho

 

 • Predávajúci nezodpovedá za chyby spôsobené v dôsledku zásahu tretích strán do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho účelom. Pri používaní internetového obchodu nesmie Klient používať postupy, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na jeho fungovanie, a nesmie sa zúčastňovať žiadnych aktivít, ktoré by jemu alebo tretím osobám mohli dovoliť manipulovať so softvérom alebo inými komponentmi internetového obchodu alebo ich zneužívať.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto VOP upravujú právne a skutkové vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim v prípadoch, ktoré sú v týchto VOP obsiahnuté. V prípade rozporu medzi týmito VOP a osobitnými dojednaniami (napr. osobitná ponuka na e-shope), platia osobitné dojednania Zmluvy.

 • V prípade, že sa niektoré z ustanovení VOP alebo Zmluvy stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, Zmluvné strany sa dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
 • Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o akýchkoľvek zmenách, ktoré by mali vplyv na riadne plnenie Zmluvy a týchto VOP, najmä o zmenách identifikačných údajov ako aj o ďalších zmenách dôležitých pre plnenie Zmluvy a týchto VOP.
 • Tieto VOP sú zverejnené v elektronickej podobe na webovej adrese Predávajúceho.
 • Tieto VOP nadobúdajú účinnosť 14.4.2020.


Formulár Odstúpenia Od Zmluvy